csskMagyar

Kérdése van? +36-30-870-3156

info@profigastro.hu

 x 

Ezek a jótállási és reklamációs feltételek szabályozzák az eladó által a tevékenységi körének megfelelően értékesített áru reklamáció érvényesítési folyamatát. Az eladó és a vevő számára is kötelező érvényűek. Az áru átvételével a vevő egyetért a reklamációs szabályzattal, és megerősíti, hogy tartalmával megismerkedett.

 

I. cikk Általános rendelkezések

 1. Jelen reklamációs szabályzat céljaira reklamáció alatt a termék hibafelelősségből eredő jogainak érvényesítése értendő. A reklamáció rendezése alatt a reklamációs eljárás befejezése értendő a megjavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszafizetésével, a termék árából megfelelő kedvezmény kifizetésével, a teljesítés átvételére való írásbeli felszólítással vagy indokolt elutasításával. Vevő alatt az a természetes vagy jogi személy értendő, aki fogyasztóként árut vásárolt az eladótól annak értékesítési kínálata keretén belül, és akinek joga van a hibafelelősségből adódó igényeit érvényesíteni. Szakértői felülvizsgálat alatt szakértő vagy engedélyezett, bejelentett vagy akkreditált személy nyilatkozata vagy állásfoglalása, illetve a gyártó által garanciális javítások végzésére meghatalmazott személy állásfoglalása értendő.
 2. A Jafferson24 s.r.o. társaság, Kukučinová 7, Košice-Juh 040 01, Cgsz. 51 636 379, Adószám: 2120733934 bejegyezve a Kassai Járásbíróság Cégjegyzékében, szakasz: betét sz.: 43615/V, mint a www.profigastro.hu internetes áruház üzemeltetője (továbbiakban „eladó” vagy „üzemeltető”) ezzel a reklamációs szabályzattal a fogyasztó védelméről és a szabálysértésekről szóló Szlovák Nemzeti Tanács Tgy. 372/1990 sz. törvény módosításáról szóló T.t. 250/2007 sz. törvény 18. § 1 bek. későbbi hangzása (továbbiakban „törvény”), a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések során a fogyasztó védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló T.t. 102/2014 sz. törvény szerint rendben tájékoztatja a fogyasztót (továbbiakban „vevő”, „ügyfél” vagy „megrendelő” is) a hibafelelősségből eredő jogok érvényesítésének feltételeire és módjára (továbbiakban „reklamáció”), beleértve azokat az adatokat is, hol érvényesítheti a reklamációját, valamint a garanciális javítások végzéséről is tájékoztat.
 3. A reklamációk intézésére az érvényes reklamációs szabályzat vonatkozik. A reklamációs szabályzat ebben a formában minden üzleti esetre érvényes, hacsak a szerződésben nem állapodtak meg más jótállási feltételekről.
 4. A reklamációs szabályzat a vevő által az eladótól vásárolt árura vonatkozik, amelyet elektronikus üzlet formájában az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán vásárolt meg, azaz az eladó és vevő között elektronikus megrendelés alapján távollévők között megkötött szerződés, valamint annak elfogadása alapján megvásárolt árura, az eladó internetes áruházának Általános Üzleti Feltételeiben (továbbiakban „ÁÜF”) szabályozott feltételekkel.
 5. A vevő a rendelés eladónak való elküldésével megerősíti, hogy rendben tájékoztatták az áru reklamációjának feltételeiről és módjáról, beleértve azokat az információkat is hol érvényesítheti a reklamációt, valamint a garanciális javítások végzéséről szóló információkat, a törvénnyel összhangban.

 

II. cikk Az értékesített árura vonatkozó hibafelelősség

 1. Az értékesített árunak a kívánt, illetve a jogszabályok által meghatározott minőségűnek, mennyiségűnek, méretűnek vagy tömegűnek kell lennie, és hibamentesnek, elsősorban a kötelező érvényű műszaki szabványoknak kell megfelelnie.
 2. A megvásárolt áru első használata előtt a vevő köteles áttanulmányozni a jótállási feltételeket, beleértve a használati útmutatót is, és ezek szerint az információk szerint kell eljárnia.
 3. A Polgári törvénykönyv értelmében az eladó felel azokért a hibákért, amelyekkel az eladott áru a vevő általi átvételekor rendelkezik, valamint azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét követően jótállási időben fordulnak elő. Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetén az eladó nem felel azért a hibáért, amely miatt alacsonyabb árat egyeztek meg.
 4. Nem tekinthető hibának az áru olyan változása, amelyre a jótállási időszakon belül annak elhasználódása, helytelen használata vagy helytelen beavatkozás következtében keletkezett.
 5. Az eladó köteles a leszállított árut az átvételénél ellenőrizni és a nyilvánvaló hibákat reklamálni (pl. ha az áru elértéktelenedett – sérült csomagolás stb.). Az észlelt nyilvánvaló hibákat a vevő köteles azonnal jelenteni az eladónak, aki az áru kicserélésével vagy a vételár visszafizetésével orvosolja a hibát. Az ilyen típusú későbbi reklamációkat az eladó nem fogja elfogadni, és az ilyen reklamáció jogosulatlannak minősül.
 6. Az eladó nem felel a hibákért, ha:
  1. az áru hibáját a vevő okozta,
  2. a vevő az áru átvétele előtt tudott az áru hibájáról, ill. a hibára kifejezetten és világosan figyelmeztették, és amennyiben a hiba miatt az áru árából kedvezményt nyújtottak,
  3. a hibák jótállási időn belül keletkeztek az áru elhasználódása következtében, annak szokványos használata, helytelen vagy túlzott használata következtében,
  4. a hibákat az áruba vagy részeibe való, illetéktelen személy általi beavatkozás okozta,
  5. az árut a jótállási idő leteltét követően reklamálják, vagy más olyan határidő leteltével, amely alatt az árunak specifikus jellemzőit meg kell őriznie,
  6. természeti katasztrófa vagy egyéb olyan esemény következtében keletkeztek, amelyek eredete „Vis Maior”,
  7. az áru helytelen vagy túlzott használatával keletkeztek, annak helytelen gondozása, helytelen szervizelése, a gyártó által előírttól eltérő kiegészítő berendezések helytelen használata (pl. ha a vevő az árut a használati útmutatótól, vagy a gyártó jótállási feltételeitől eltérő módon használta és kezelte, illetve egyéb helytelen eljárással),
  8. az áru élettartamának leteltét követően keletkeznek az árun.
 7.  A vevőnek nincs joga azt követelni az eladótól, hogy a megvásárolt árut vegye vissza és a kifizetett vételárat fizesse vissza, az áru szükségtelen volta miatt.III. cikk A jótállás időtartama

 1. A jótállás időtartama 24 hónap. Amennyiben használt tárgyról van szó, a vevő és az eladó rövidebb jótállási időtartamban is megegyezhet, azonban 12 hónapnál ez nem lehet rövidebb.
 2. Az eladó a vevőnek kiadott jótállási jegyen az előző pontban meghatározottól nagyobb mértékű jótállást is nyújthat, miközben ennek a jótállásnak a feltételeit és mértékét a jótállási jegyen határozza meg.
 3. A vevő kérésére az eladó a jótállást köteles írásbeli formában nyújtani (jótállási jegy). Amennyiben a tárgy jellege azt lehetővé teszi, a jótállási jegy helyett a vásárlást igazoló adóbizonylat is elegendő.
 4. A jótállási idő attól a pillanattól (naptól) kezd el telni, amikor a vevő az árut átveszi. Amennyiben árucserére kerül sor, a jótállási idő az új áru átvételétől kezd el újra telni. Ugyanez érvényes, ha olyan alkatrész cseréjére kerül sor, amelyre jótállást nyújtottak.
 5. A jótállási időbe nem számít bele a hibafelelősség érvényesítése napjától számított időszak, egészen addig, amikor a vevő köteles volt a reklamáció rendezését követően a terméket átvenni.
 6. Az áru hibafelelősségből eredő jogai, amelyekre a jótállási időszak érvényes megszűnnek, amennyiben a vevő azokat a jótállási időszakban nem érvényesítette.

 

IV. cikk Hibafelelősségből eredő jogok érvényesítése (reklamáció)

 1. Az eladó köteles a vevőt rendben tájékoztatni a reklamáció feltételeiről és módjáról, azokkal az adatokkal együtt, hol érvényesíthető a reklamáció, és a jótálláson belüli javítások elvégzéséről is. A reklamációs szabályzatot a vevő számára hozzáférhető, látható helyen kell elhelyezni.
 2. A vevő csak azon áru esetében jogosult az eladónál a jótállást érvényesíteni, amely a gyártó, szállító vagy eladó által okozott hibát tartalmaz, jótállás vonatkozik rá és közvetlenül az eladónál vásárolták meg.
 3. A vevő köteles az áru hibáit az eladónál fölösleges késedelem nélkül reklamálni, különben megszűnik az eladóval szemben az a joga, hogy az áru hibáit térítésmentesen eltávolítsák.
 4. A jótállási idő alatt a vevőnek a hiba ingyenes eltávolítására a megvásárolt áru bemutatását követően van joga, beleértve annak tartozékait is, a dokumentációt – használati útmutatót a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló irattal együtt.
 5. A vevő nem jogosult azokra a hibákra érvényesíteni a reklamációt, amelyekre az eladó az adásvételi szerződés megkötése idején figyelmeztette, vagy amelyekről – figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit – tudnia kellett.
 6. Az a vevő, aki érvényesíti a hibákat érintő igényeit, kitölti az űrlapot (minta a reklamációs szabályzat mellékletében), amelyben pontosan leírja a hibát és a módot, ahogy a hiba megnyilvánul, és a hibás árut átadja az eladónak, amennyiben ezt megengedi az anyag jellege és a kapacitási lehetőségek. A reklamációs jegyzőkönyvben feltünteti a kapcsolattartó címet (cím, telefonszám, e-mail), amelyen az eladó értesíti a reklamáció intézésének módjáról. Az eladó nem felel azért, ha a feltüntetett kapcsolattartó címre az elküldött értesítést nem sikerült kézbesíteni. Az űrlapot az eladó elhelyezi az elektronikus áruháza internetes oldalán.
 7. A vevő a reklamációt az eladó vállalkozásának székhelyén érvényesíti. Amennyiben a jótállási jegyen fel van tüntetve harmadik személy, aki jogosult jótálláson belüli javításokat végezni a megvásárolt terméken (továbbiakban „garanciális szerviz”), a fogyasztó a reklamációját ebben a garanciális szervizben érvényesíti. A hibafelelősségből eredő többi jogot, azaz az árucserére való jogot, az adásvételi szerződéstől való elállás jogát, és az arányos kedvezményre való jogot a fogyasztó az eladó vállalkozásának székhelyén érvényesíti.
 8. Amennyiben bármely feltüntetett feltétel a vevő részéről rendben nem teljesül, a reklamációt nem lehet elintézni.

 

V. cikk Reklamációs feltételek

 1. A hibás és a közvetlenül az eladónak kézbesíthető megvásárolt áru reklamációs eljárása azzal a nappal kezdődik, amikor az összes alábbi feltétel teljesül:
  1. a reklamált megvásárolt áru kézbesítése az eladónak,
  2. a kitöltött reklamációs űrlap kézbesítése a vevőtől az eladónak és
  3. az áru megvásárlását igazoló bizonylat és az áru megvásárlásával kapcsolatos egyéb dokumentáció (számla, jótállási jegy, használati útmutató).
 2. Az eladó köteles a reklamációt a székhelyén vagy a garanciális szervizben fogadni.
 3. Az eladó vagy a garanciális szerviz a vevőnek írásbeli igazolást ad az áru reklamációjának érvényesítéséről, az eladó által választott formában, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit és tájékoztatni a vevőt a jogairól. Amennyiben a reklamáció távközlési eszközök segítségével van érvényesítve, az eladó köteles a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást azonnal kézbesíteni a vevőnek; ha az azonnal nem kézbesíthető, fölösleges késedelem nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció elintézésének igazolásával együtt. A reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vevő a reklamáció érvényesítését egyéb módon is igazolni tudja.

 

VI. cikk A reklamáció rendezésének módja

 1. A reklamáció rendezése csak a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolásban feltüntetett hibákra vonatkozik.
 2. Az eladó vagy a garanciális szerviz köteles azonnal meghatározni a reklamáció rendezési módját, az összetettebb eseteknél a reklamációs eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen, ha az áru műszaki állapotának bonyolult kiértékelése szükséges, legkésőbb a reklamációs eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A reklamáció rendezési módjának meghatározását követően az eladó vagy a garanciális szerviz a reklamációt azonnal rendezi, indokolt esetben a reklamáció később is rendezhető. Azonban a reklamáció rendezése a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál nem tarthat tovább. A reklamáció rendezésére meghatározott határidő leteltével a vevő jogosult elállni a szerződéstől, vagy jogosult az árut új árura cseréltetni. A reklamációs eljárás befejezéséről és a reklamáció eredményéről az eladó vagy a garanciális szerviz a vevőt közvetlenül a reklamációs eljárás befejezését követően telefonon vagy egyéb megfelelő módon tájékoztatja úgy, hogy ennek az információnak az átadása igazolhatóan megtörténjen. Egyúttal az eladó vagy a garanciális szerviz e-mailben vagy ajánlott postai küldemény útján elküldi a vevőnek a reklamációs jegyzőkönyvet.
 3. Amennyiben a vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapban érvényesíti, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakértői vélemény vagy engedélyezett, felhatalmazott vagy akkreditált személy által kiadott állásfoglalás, vagy a garanciális szerviz állásfoglalása alapján rendezheti. A szakértői vizsgálat eredményétől függetlenül az eladó a vevőtől nem kérheti az áru szakértői vizsgálatának költségeit, sem az áru szakértői vizsgálatával összefüggő egyéb költségeket.
 4. Amennyiben a vevő a termék reklamációját a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon túl érvényesítette, és az eladó azt elutasította, a reklamáció rendezésének dokumentumában köteles feltüntetni, kinek küldheti el a vevő az árut szakértői vizsgálatra. Ha a vevő az árut szakértői vizsgálatra a reklamáció rendezésének dokumentumában feltüntetett kijelölt személynek küldi el, az áru szakértői vizsgálatának költségeit, valamint az azzal összefüggő ténylegesen felmerülő költségeket az eladó állja, tekintet nélkül a szakértői vizsgálat eredményére. Ha a vevő szakértői vizsgálattal igazolja az eladó felelősségét az áru reklamált hibájáért, a reklamációt ismét érvényesítheti; a szakértői vizsgálat megvalósítása során a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a vevőnek megtéríteni az ismételten érvényesített reklamáció napjától számított 14 napon belül az áru szakértői vizsgálatának összes költségét, valamint az azzal összefüggő minden ténylegesen felmerülő költséget is. Az ismételten érvényesített reklamáció nem utasítható el.
 5. Amennyiben olyan hibáról van szó, amely eltávolítható, a fogyasztónak joga van arra, hogy az térítésmentesen, időben és rendben el legyen távolítva. A hiba eltávolításának módjáról az eladó vagy a garanciális szerviz dönt, amely köteles a hibát fölösleges késedelem nélkül eltávolítani. A vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, ennek a résznek a cseréjét, amennyiben ezzel az eladó részére nem keletkeznek az áru árára vagy a hiba súlyosságára tekintettel túlzott költségei.
 6. Amennyiben olyan hibáról van szó, amely nem távolítható el és amely megakadályozza, hogy az árut úgy lehessen használni mintha hibátlan lenne, a vevő az áru cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra jogosult. Ilyen jogai vannak akkor is, ha ugyan eltávolítható hibáról van szó, de a vevő az árut nem tudja rendben használni az áru ismételten előforduló hibái miatt. A hiba ismételt előfordulása alatt a javítást követően az az állapot tekintendő, amikor ugyanaz a hiba fordul elő harmadszor is, annak legalább két, azt megelőző javítása után. A vevő az áru cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra jogosult akkor is, ha ugyan eltávolítható hibákról van szó, de a vevő a tárgyat a hibák nagyobb száma miatt nem tudja rendben használni. Nagyobb számú hibának tekintendő egyszerre előforduló legalább három eltávolítható hiba, miközben mindegyikük megakadályozza a rendes használatot. Amennyiben eltávolíthatatlan hibáról van szó, amely azonban nem akadályozza az áru rendes használatát, a vevő az áru árából arányos kedvezményre jogosult.
 7. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árut más hasonló árura cserélje, amely hasonló műszaki paraméterekkel rendelkezik.
 8. Bármely fuvarköltséget, amely a reklamáció eladónál vagy garanciális szervizben való érvényesítésével függ össze, a vevő állja, eltérő rendelkezés hiányában. Jogos reklamáció esetén a megjavított áru fuvarköltségeit az eladó vagy a garanciális szerviz állja. Amennyiben a vonatkozó törvényi rendelkezések értelmében nem reklamációról van szó, hanem az áru vevő általi mechanikus károsításáról, az áru nem megfelelő körülmények között való használatáról, szakszerűtlen kezelésről, az áruról való gondoskodás elmulasztásáról, az áru fuvarköltségeit a vevő állja.
 9. A reklamált áru jótállási időn túli javításával összefüggő költségeket teljes mértékben a vevő állja. Amennyiben a vevő a törvényben meghatározott jótállás mértékét meghaladó jótállásból eredő jogait érvényesíti (24 hónapnál több), amit az eladó a vevő javára hosszabbított meg, be kell mutatni az eredeti jótállási jegyet. Ilyen esetben az eladó vagy a garanciális szerviz köteles úgy eljárni, mint a rendes jótállási reklamáció érvényesítése során.
 10. A vevő köteles a megjavított reklamált terméket egy hónapon belül átvenni azon idő leteltétől számítva, amikor a javítást el kellett végezni vagy el is végezték, és amennyiben azt később végezték el, az elvégzéséről szóló értesítéstől számított egy hónapon belül. Amennyiben a vevő hat hónapon belül nem veszi át a javításból a terméket attól a naptól számítva, amikor azt köteles volt átvenni, az eladó jogosult a terméket eladni, mégpedig az azt megelőző írásbeli figyelmeztetést és a 14 napos póthatáridő eredménytelen leteltét követően, amennyiben az eladó előtt ismert a vevő címe. Ha az át nem vett termék értékesítésére kerül sor, az eladó kifizeti az értékesítésből befolyt összeget az eladási költségek és a megfelelő raktározási díj levonását követően. Az értékesítésből befolyt összegre való jogát a vevőnek az eladó vállalkozásának székhelyén kell érvényesítenie, ott, ahol a reklamációt érvényesítette.

 

VII. cikk Záró rendelkezések

 1. A reklamációs szabályzat az eladó Általános Üzleti Feltételei elválaszthatatlan részét képezi.
 2. Ezt a reklamációs szabályzatot a T.gy. 40/1964 sz. törvény Polgári törvénykönyv, a fogyasztó védelméről és a szabálysértésekről szóló Szlovák Nemzeti Tanács Tgy. 372/1990 sz. törvény módosításáról szóló T.t. 250/2007 sz. törvény későbbi hangzása, valamint a Szlovák Köztársaság többi általánosan kötelező érvényű jogi előírásával összhangban adták ki.
 3. Ez a reklamációs szabályzat a fogyasztók védelméről szóló T.t. 250/2007 sz.törvény 18 § 1. bekezdésével összhangban az eladó www.profigastro.hu honlapján van közzétéve.
 4. Az eladó és vevő közötti jogviszonyokra, amelyeket ez a reklamációs szabályzat kifejezetten nem szabályoz, a Tgy. 40/1964 sz. Polgári törvénykönyv, a fogyasztó védelméről szóló T.t. 250/2007 sz. törvény és további kapcsolódó előírások az irányadók.
 5. Az eladó jelen reklamációs szabályzat hatályával fenntartja magának a jogot a rendelkezései bármely módosítására a Polgári törvénykönyv és a Szlovák Köztársaság területén a fogyasztó védelmére vonatkozó többi jogszabály kötelező rendelkezései betartásával.
 6. Ez a reklamációs szabályzat az eladó honlapján való közzétételének napjával lép érvénybe és lesz hatályos.

 

 

Reklamációs űrlap

MINTA FORMA letöltés!

1

Legjobb
árak

2

Szakmai
tanácsadás

3

Raktáron lévő
termékek

4

Biztonságos és gyors
szállítás

5

Ügyfélszolgálat